اعضا - میترا پیامی بوساری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار میترا پیامی بوساری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارداني علوم پزشكي رشت رشت ايران 1364 18.15
2 كارشناسي علوم پزشكي تهران تهران ايران 1366 17.8
3 كارشناسي ارشد تربيت مدرس تهران ايران 1374 18.5
4 دكترا علوم پزشكي تبريز تهران ايران 1387 18.5
:: ::