اعضا - میترا پیامی بوساری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر میترا پیامی بوساری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۱۳۸۷ ۱۳۹۳
2 عضو بورد پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ۱۳۹۸ ادامه دارد
3 سردبیر مجله علمی پژوهشی مراقبتهای پیشگیرانه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۱۳۹۰ ادامه دارد
4 رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۱۳۹۹۸ ادامه دارد
:: ::