اعضا - میترا پیامی بوساری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار میترا پیامی بوساری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 NURSING SUPPORT AND PREMATURE S INFANTS IN NEONATAL INTENSIVE CARE UNITS: THE VIEWS OF MOTHERS MEHDIZADEH SOUDABEH, ABBASI SOHEILA*, PAYAMI BOUSARI MITRA Payesh 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 The effect of expiratory rib cage compression before endotracheal suctioning on the vital signs پیامی، شیروانی، کاشانی، موسوس نسب IJNMR 2014 مقاله کامل
3 Effect of cold application in combination with Indomethacin suppository on chest tube removal pain in patients undergoing open heart surgery پیامی ، دریایی ، موسوی نسب ، نوری زاده IJNMR 2014 مقاله کامل
4 The process of nurses interpersonal conflict ميترا پيامي بوساري، ابراهیمی، عابدی، کندی Research journal of biological sciences 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 تبیین تجارب دهندگان زنده پیوند کبد: مطالعه کیفی قاسم بنیانی، میترا پیامی بوساری، قرخنده شریف مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 بررسی فاکتورهای خطر قلبی عروقی و سندرم متابولیک در جانبازان جنگ با بیماری استرس شریفی، انجم شعاع، پیامی، حیدری صومعه مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 مقاله کامل
7 بررسی تاثیر نجریک شنوایی با اوای اذان بر روند تغییرات سطح هوشیاری بیماران کمایی فاطمه مقدم، میترا پیامی بوساری، سقراط فقیه زاده مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 دیدگاه دانشجویان در رابطه با عملکرد آموزشی ، روابط بین فردی و ویژگی های شخصیتی مربیان بالینی دانشکده پرستاری الهه احمدنیا، تقیلو، پیامی، احمدنیا توسعه آموزش 1393 مقاله کامل
9 بررسی وضعیت سازگاری عاطفی و اجتماعی جانبازان یک چشم نابینا پیامی، غفوری فرد ، حیدری صومعه پایش 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 تبیین تجارب پرستاران از تعارضات درون گروهی : مطالعه کیفی میترا پیامی بوساری ، حسین ابراهیمی، حیدر علی عابدی، فضل الله احمدی، تقیلو و حسین بافری مجله مراقبت پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
11 تاثیر سرما در ترکیب با شیاف ایندمتاسین بر مدت زمان نیاز به مسکن بعدی از خروج لوله قفسه سینه میترا پیامی بوساری ، ناهید دریایی، دکتر نورالدین موسوی نسب و دکتر اسکندر نوریزاده مجله مراقبت پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
12 تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی بر استرس درک شده بیماران مبتلا به انفاکتوس قلبی امیر واحدیان عظیمی، دکتر محمد اصغری جعفر آبادی، میترا پیامی بوساری و محمد باقر کشافی مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 تاثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در بخش ویژه بر اضطراب صادقی ، پیامی ، موسوی نسب مجله مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و ماماییی دانشگاه علوم پزشکی زنچان 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
14 تاثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساکشن داخل تراشه بر اکسیژناسیون خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی یدالله شیروانی، میترا پیامی، سعید آقا کاشانی، نورالدین موسوی نسب مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
15 بررسی وضعیت سازگاری جانبازان محروم از یک چشم شهر زنجان و ارتباط آن با متغیرهای فردی منضور غفوری فرد، میترا پیامی ، علیرضا حیدری مجله مراقبت پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 ارتباط سطح سلامت عمومی با کیفیت خواب در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشولیت انسدادی سهیلا عباسی، سودابه مهدیزاده؛ میترا پیامی بوساری مجله طب نظامی 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
17 بررسی مشکلات پرستاران بالینی در زمینه آموزش به بیمار امیر واحدیان عظیمی، میترا پیامی بوساری، کیوان گوهری مقدم دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
18 تاثير ماساژ پشت بر تسكين در در بيماران IBS: بر اساس تئوري كولكاب ميترا پيامي بوساري مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايلام 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 تبيين تجارب پرستاران از علل و عوامل موثر بر تعارضات شغلي : مطالعه كيفي ميترا پيامي بوساري مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 بمقايسه اثربخشي روشهاي طرح تدريس اعضاي تيم با سخنراني همراه با پرسش و پاسخ بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري ميترا پيامي بوساري، اسکندر فتحی آذر ، نورالدین موسوی نسب مجله ايراين در آموزش علوم پزشكي اصفهان 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 تاثير تعويض سر سوزن بر عوارض موضعي واكسن هپاتيت ب ميترا پيامي بوساري فصلنامه پرستاري ايران 1383 مقاله کامل پژوهشي اصيل
22 فرسودگي شغلي پرستاران شهر زنجان ميترا پيامي بوساري فصلنامه پرستاري ايران 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
23 فرسودگي شغلي و برخي عوامل مرتبط با آن در پرستاران زن ميترا پيامي بوساري مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
24 بررسي وضعيت حمابت هاي اجتماعي و ارتباط آن با فرسودگي شغلي پرستاران ميترا پيامي بوساري مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان 1379 مقاله کامل
:: ::