اعضا - میترا پیامی بوساری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار میترا پیامی بوساری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 بررسی تاثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم بر علائم حیاتی بیماران تحت تهویه مکانیکی میترا پیامی بوساری، یدا.. شیروانی، دکتر سعید آقا حسن کاشانی، دکتر نورالدین موسوی نسب iranian journal of nursing and midwifery research چکیده مقاله
2 بررسی تاثیر سرما در ترکیب با شیاف ایندمتاسین بر شدت درد بعد از خروج لوله قفسه سینه میترا پیامی ، ناهید دریایی ، نورالدین موسوی نسب، اسکندر نوریزاده iranian journal of nursing and midwifery research چکیده مقاله
3 ررسی تاثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم بر فشار خون سیستول و دیاستول بیماران تحت تهویه مکانیکی میترا پیامی بوساری، یدا.. شیروانی، دکتر سعید آقا حسن کاشانی، دکتر نورالدین موسوی نسب پایش مقاله کامل
4 تاثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه بر اضطراب خانواده زهرا صادقی، میترا پیامی بوساری، دکتر نورالدین موسوی نسب مجله مراقبت پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مقاله کامل
5 تاثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه بر ااسترس خانواده میترا پیامی بوساری ، زهرا صادقی، دکتر نورالدین موسوی نسب مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مقاله کامل
:: ::