اعضا - میترا پیامی بوساری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر میترا پیامی بوساری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه پزشكي زنجان 1388 1393
2 مدير گروه پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه پزشكي زنجان 1388 1388
3 سرپرست دفتر پرستاري معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388 1393
4 سردبیر مجله مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه پزشكي زنجان 1390
:: ::