اعضا - میترا پیامی بوساری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار میترا پیامی بوساری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 پرستاری بهداشت جامعه 1375
2 تحقیقات کمی و کیفی 1387
3 مدرس مفاهیم و نظریه های پرستاری 1387
4 مدیریت 1388
5 سردبیر 1390
:: ::