اعضا - میترا پیامی بوساری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار میترا پیامی بوساری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 پایش پیشرفته پرستاری دوره کارشناسی ارشد ویژه دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 88-89
2 مفاهیم و نظریه های پرستاری دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 88-89
3 روش تحقیق ارشد پرستاری ویژه دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 88-89
4 آشنايي با خدمات پرستاري د. ع. پ. تبريز86- 1385
5 بهداشت جامعه 3: كارشناسي ارشد د. ع. پ. تبريز87- 1386
6 بهداشت جامعه 2 : كارشناسي ارشد د. ع. پ. تبريز86- 1385
7 بهداشت جامعه 1 : كارشناسي ارشد د. ع. پ. تبريز 85- 1384
8 بهداشت روان د. ع. پ. زنجان79- 1377
9 بهداشت فردي د. ع. پ. زنجان83- 1375
10 اصول مديريت خدمات بهداشتي د. ع. پ. زنجان83- 1375
11 بهداشت جامعه 3 د. ع. پ. زنجان89- 1375
12 بهداشت جامعه 1 دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان 89- 1375
13 بهداشت جامعه 2 دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان 89- 1375
14 مقدمه داخلي و جراحي دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران 68- 1366
15 تاريخ تحولات پرستاري دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران 68- 1366
16 فن پرستاري دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران 68- 1366
17 مراقبت پرستاری ویژه دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 88-89
18 بهداشت جامعه 2 دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 88-89
19 بهداشت جامعه 1 دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 88-89
20 روش تحقیق ارشد ویژه دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال دوم 88-89
21 بهدداشت جامعه 1 دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال دوم 88-89
22 روش تحقیق ارشد ویژه 1 دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 90-89
23 مفاهیم و نظریه های پرستاری دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 90-89
24 پایش پیشرفته پرستاری دوره کارشناسی ارشد ویژه دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 90-89
25 مراقبت پرستاری ویژه دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 90-89
26 ارزیابی تشخیص های رایچ پرستاری در پیوند اعضا دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 90-89
27 روش تحقیق اتاق عمل دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 90-89
28 روش تحقیق ارشد ویژه دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال دوم 90-89
29  بهداشت جامعه ارشد خانواده دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان
30 خانواده های آسیب پذیر دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان
31 مفاهیم و نظریه های ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::