اعضا - بهرام پرسه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهرام پرسه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 کارشناس نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1378
2 کارشناس نمونه ملی در دومین جشنواره شهید رجایی 1378
:: ::