اعضا - بهرام پرسه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهرام پرسه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 انتخاب کانالهای مناسب برای شناسایی پتانسیل برانگیخته بینایی به روش SFS و ویژگی WP در BCI مبتنی بر P300 بهرام پرسه، احمد رضا شرافت شانزدهمین کنفرانس مهندسی مهندسی پزشکی 1388 شفاهى
2 استخراج پتانسیل برانگیخته بینایی با استفاده از ترکیب تبدیل موجک گسسته و ICA مقید در P300 Speller بهرام پرسه، احمد رضا شرافت شانزدهمین کنفرانس مهندسی مهندسی پزشکی 1388 شفاهى
:: ::