اعضا - بهرام پرسه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهرام پرسه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1375 1385
2 هماهنگ کننده و برنامه ریز درسی گروه فیزیک فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی 1375 1395
:: ::