اعضا - بهرام پرسه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهرام پرسه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 فلوشیپ دانشگاه EPFL سوئیس 1389 1389
2 کارشناس تجهیزات پزشکی دانشگاه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1375 1384
:: ::