اعضا - بهرام پرسه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهرام پرسه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فیزیک پزشکی رشته پزشکی دانشکده پزشکی
2 فیزیک در داروسازی دانشکده داروسازی
3 فیزیک پزشکی رشته دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی
4 اصول تعميرات و نگهداري مقدماتي دستگاههاي راديولوژي رشته کاردانی و کارشناسی رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی
5 تصوير برداري با امواج فراصوتي در پزشكي رشته کارشناسی رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی
6 فیزیک رادیولوژی تشخیصی رشته کارشناسی رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی
7 فيزيك پزشكي و الكتريسته و رباتيك و كاربرد آن در اتاق عمل رشته کارشناسی اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی
8 فیزیک هوشبری رشته کارشناسی هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی
:: ::