اعضا - بهرام پرسه


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر بهرام پرسه
دکترا Biomedical Engineering از Tarbiat Modares University
b.persehzums.ac.ir