اعضا - حامد محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 - مسئول تاسیس و راه اندازی رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پژشکی شهر کرد 1368 1370
2 قائم مقام مدیر گروه پزشکی اجتمائی دانشگاه علوم پژشکی زنجان 1370 1372
3 مسئول راه اندازی آزمایشگاها و کارگاههای رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1370 1375
4 سرپرست دوره شبانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1372 1377
5 رئیس دانشکده بهداشت وپیراپژشکی دانشگاه علوم پژشکی زنجان 1372 1377
6 جانشین دبیر کارگروه بهداشت ودرمان در حوادث وسوانح غیر مترقبه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 1380 1382
7 - دبیر گار گروه بهداشت ،درمان در حوادث وسوانح غیر مترقبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
8 مدیر گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::