اعضا - حامد محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 فصلنامه سلامت و محیط زیست از سال 1390 تا کنون
2 مجله علمی پژوهشی آب وفاضلاب از سال 1395
3 Journal of human, environment, and health promotion از سال 95
:: ::