اعضا - حامد محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 سرپرست دوره شبانه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1370 1376
2 رئیس دانشکده پیراپزشکی وبهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1371 1376
3 معاون دبیر کارگروه بهداشت درمان در حوادث غیر مترقبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1383 1385
4 مسئول راه اندازی آزمایشگاههای وکارگاههای بهداشت محیط د.ع.پ.شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1368 1370
5 مسئول راه اندازی آزمایشگاههای وکارگاههای بهداشت محیط د.ع.پ زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1370 1374
6 مسئول راه اندازی دانشکده بهداشت د.ع.پ. زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1372 1374
7 مدیر گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
:: ::