اعضا - حامد محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 طرح تحقیقاتی بررسی کیفیت شیمیایی و میکروبیولوژی آب شهرهای استان چهار و بختیاری حامد محمدی-محمدرضازاهدی شرکت ابفای چهارمحال وبختیاری شهرکرد تکمیل شده 1370
2 بررسی آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی حومه کارخانه سرب و روی زنجان حامد محمدی-مازیار پیدا-مدبرعباسی اداره کل محیط زیست استان زنجان زنجان تکمیل شده 1379
3 بررسی کمی و کیفی آلودگی هوا ناشی از فعالیت¬های صنعتی روی در استان زنجان مازار پیدا-حامد محمدی-مدبر عباسی اداره کل محیط زیست استان زنجان زنجان تکمیل شده 1379
4 تدوین آئیننامه و استانداردهای خروجی از منابع آلوده کننده ناشی از مدبر عباسی-مازیار پیدا-حامد محمدی اداره کل محیط زیست استان زنجان زنجان تکمیل شده 1379
5 بررسی کمی وکیفی پسماندهای خطرناک در استان زنجان حامد محمدی-اکبر اسلامی اداره کل محیط زیست استان زنجان زنجان تکمیل شده 1385
:: ::