اعضا - حامد محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 آلودگی هوا دانشکده بهداشت زنجان از سال 1373 تا 1377
2 اصول بهداشت محیط دانشکده بهداشت زنجان از سال 1373 تا 1378
3 بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب وفاضلاب دانشکده بهداشت زنجان از سال 1372 تا 1373
4 بهداشت 3 دانشکده پزشکی زنجان از سال 1376 تا 1380
5 مواد زائد جامد دانشکده بهداشت زنجان از سال 1372 1375
6 هیدرولوژی دانشکده بهداشت زنجان از سال1375 تا 1380
7 آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده بهداشت زنجان از سال 1375 تا کنون
8 تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک دانشکده بهداشت زنجان از سال 1377 تا 1388
9 تصفیه آب دانشکده بهداشت زنجان از سال 1375 تا کنون
10 شبکه جمع آوری فاضلاب دانشکده بهداشت زنجان اتز سال 1375 تا 1376
11 ارزیابی مدیریت خطر در بهداشت محیط دانشکده بهداشت زنجان از سال1387 تا کنون
12 طرح تاسیسات انتقال وتوذیع آب دانشکده بهداشت زنجان از سال 1375 تا کنون
13 هیدرولیک دانشکده بهداشت زنجان از سال 1372 تا 1373
14 نقشه برداری،نقشه کشی دانشکده بهداشت زنجان از سال 1372 تا 1375
15 شیمی آب وفاضلاب دانشکده بهداشت زنجان از سال 1372 تا سال 1376
16 بهداشت محیط2,3 دانشکده بهداشت زنجان از سال 1387 تا کنون
17 بهداشت محیط 1 دانشکده بهداشت زنجان از سال 1387 تا کنون
18 اقدامات بهداشتی در شرائط اضطراری دانشکده بهداشت زنجان از سال 1385 تا کنون
19 اصول تصفیه وبهسازی منابع آب دانشکده بهداشت زنجان از سال1372 تا کنون
20 تصفیه فاضلاب صنعتی دانشکد ه بهداشت زنجان ازر سال 1377 تا 1379
21 تغذیه در شرائط اضطراری دانشکده بهداشت زنجان از سال1389 تا کنون
22 مدیریت بحران دانشکده بهداشت زنجان از سال 1392 تا کنون
23 ارائه خدمات سلامت در فوریت ها، حوادث و بلایا دانشکده پرستاری زنجان از سال 1394تا کنون برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس
24 اصول مدیریت در اورژانس ها، حوادث و بلایا دانشکده پرستاری زنجان دوره کارشناسی ارشد اورژانس پرستاری از سال 1395
25 مدیریت بهداشت محیط دانشکده بهداشت زنجان از سال 1396 دوره کارشناسی ارشد HSE
26 سیستم های اطلاع رسانی سلامت در اورژانس های پیش بیمارستاانی و بیمارستانس دانشکده پرستاری، دوره کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس از سال 1395
:: ::