اعضا - حامد محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 ارزیابی آمادگی سیستم مدیریت بحران برای مقابله با حریق های بزرگ با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی: مطالعه موردی در یک پالایشگاه گاز احمدیان اسماعیل سرخس
2 ارزیابی سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست از دیدگاه مهندسی تاب آوری شهرک تخصصی روی زنجان در سال 1397 تیموری حسین زنجان
:: ::