اعضا - مهدی موسائی فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی موسائی فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
متولد 1343 - کاردانی پرستاری از دانشگاه ع پ تهران - کارشناسی پرستاری از دانشگاه ع پ شهید بهشتی - کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی از دانشگاه تربیت مدرس - دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز - سال 1373 تا 1378 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی - سال 1384 تا 1388 رئیس دانشکده پرستاری - سال 1388 تا 1390 معاون داشجویی و فرهنگی دانشگاه - از آبان ماه سال 1393 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
:: ::