اعضا - مهدی موسائی فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی موسائی فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ع پ زنجان 73/3/21 77/12/10
2 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ع پ زنجان 85/1/14 88/8/13
3 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 14/8 /88 1390
4 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ع پ زنجان 93/8/24
5 عضو علی البدل هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ع پ ز دانشگاه ع پ زنجان 94/10/15 96/10/15
6 رئیس کمیته منتخب دانشکده در خصوص اجرای آئین نامه ارتقاء دانشگاه ع پ زنجان 95/11/21 97/11/21
7 عضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشچویان دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 95/1/11 97/1/11
8 عضو کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه ع پ زنجان 95/12/28
9 رئیس کارگروه تضمین کیفیت و اعتباربخشی بین المللی دانشکده دانشگاه ع پ زنجان 96/5/25
10 رئیس کمیته ارزشیابی دانشکده دانشگاه ع پ زنجان 96/7/23 98/7/23
11 رئیس کمیته ارزشیابی دانشکده دانشگاه ع پ زنجان 96/7/1 98/7/1
12 عضو شورای دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 93/1/1 تا 2 سال
13 رئیس شورای هماهنگی پرستاری استان 95/6/18 ادامه دارد
14 عضو شورای فرهنگی دانشگاه دکتر پورحسینی 73/3/11
15 عضو شورای بازآموزی و نوآموزی استان دکتر پورحسینی 76/1/26
16 عضو کمیته ارزشیابی معاونت آموزشی دانشگاه دکتر سعادتی 76/11/11
17 عضو شورای نظارت و ارزشیابی دانشگاه دکتر شریفی 77/5/11
18 عضو هیات تحریریه مجله علمی دانشگاه دکتر درخشنده معاون آموزشی 78/7/18
19 استاد مشاور دانشجویان شبانه پرستاری مهندس شریف حسینی سرپرست دوره شبانه 78/11/9
20 مدیر گروه پرستاری دکتر محمد خانی 79/10/21 81/1/22
21 عضو کمیته هماهنگی شعبه زنجان صندوق امام جواد(ع) طاهره قربانی رئیس هیات مدیره 80/2/23
22 نماینده دانشکده در هیات امناء صندوق قرض الحسنه امیر المومنین(ع) الهام شکیبازاده معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده 80/8/28
23 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگردانشگاه ایرج جعفری انارکولی دبیر ستاد شاهد و ایثار گر 80/11/3
24 عضو کمیته کاری «آموزش و توسعه فردی اعضاء هیات علمی» دانشگاه دکتر منوچهر مهرام معاون آموزشی 81/9/19
25 دبیر ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه دکتر محمد خانی 82/9/4 85/11/4
26 عضو کمیته ارشاد و نظارت دانشکده خانم خسروی 82/9/12
27 عضو شورای فرهنگی دانشگاه دکتر محمد خانی 84/4/6
28 عضو مصحح اوراق امتحانی آزمون استخدامی مورخ84/9/ 25 دانشگاه دکتر مهراسبی معاون پشتیبانی 84/9/28
29 عضو شورای آموزشی دانشکده دکتر نگارنده 84/10/26
30 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دکتر محمد خانی 84/12/23
31 عضو کمیته محرومیت از مطب دانشکده دکتر دین محمدی رئیس دانشکده 83/3/25
32 عضو کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر استان دکتر سروری 85/3/31
33 رئیس EDO دانشکده پرستاری و مامایی دکتر عبدالامیر فیضی معاون آموزشی 85/6/25
34 عضو شورای پژوهشی دانشگاه دکتر سروری 85/6/30
35 عضو گروه فوریت های پزشکی دکتر سعادتی 85/10/20
36 عضو کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه دکتر سروری 85/7/11
37 عضو شورای عالی ورزش دانشگاه دکتر سروری 85/10/21
38 عضو کمیته بازنگری برنامه استراتژیک و استمرار برنامه جامع راهبردی دانشگاه دکتر سروری 85/10/9
39 عضو هیات مدیره تعاونی مسکن دانشگاه محمد مهدی اعلائی مدیر کل تعاون استان 86/2/18
40 عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه دکتر سروری 86/4/20
41 عضو کمیته ارتقاء آموزش و پژوهش دانشگاه دکتر سروری 86/7/2
42 استاد راهنمای دانشجویان دکتر سعادتی 86/8/10
43 عضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان دکتر سروری 86/10/27
44 عضو کمیته دانشگاهی تخصیص امتیاز آموزش مداوم دانشگاه دکتر سعادتی 86/12/19
45 عضو کمیته علمی دانشگاهی جشنواره آموزشی شهید مطهری دکتر سروری 87/2/3
46 عضو کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه دکتر سروری 87/3/21 89/3/21
47 عضو کیته محرومیت از مطب دانشکده دکتر آیت الهی 87/5/1
48 عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه دکتر سروری 87/7/24
49 عضو هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل های دانشجویی دکتر سروری 87/12/11
50 مسئول دفتر پرستاری دانشگاه دکتر سروری 87/12/27
51 عضو کار گروه بررسی توانایی علمی فراخوان جذب اعضاء هیات علمی سال 1387 دکتر سروری 88/3/10
52 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه دکتر سروری 88/8/13
53 کمیته ایمن سازی اماکن دانشجویی و آموزشی دانشگاه دکتر سروری 88/10/27
54 عضو شورای دانشگاه دکتر سروری 88/11/20
55 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده دکتر آیت الهی 89/3/18
56 عضو کارگروه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب دانشگاه دکتر محمد علی محققی معاون آموزشی وزارت و دبیر هیات مرکزی جذب 90/4/21
57 نایب رئیس شورای هماهنگی تربیت بدنی و طب ورزش داشگاه دکتر سروری 90/5/2
58 عضو کمیته راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک دانشکده دکتر پیامی 90/5/16 91/5/16
59 عضو شورای آموزشی دانشکده دکتر پیامی 90/5/20 91/5/20
60 مسئول کار گروه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب دانشگاه دکتر سروری 90/5/27 93/5/25
61 عضو کمیته مرکزی استادان مشاور دانشگاه دکتر سروری 90/7/22
62 عضو هیات مدیره صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه گواهی 4 ساله توسط دکتر رضا شروین بدو
63 عضو کمیته دانشگاهی ناظر بر نشزپریات دانشگاه دکتر سروری 91/1/16
64 عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حجت الاسلام محرمعلی شیر محمدی 92/7/1 93/7/1
65 عضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه دکتر علیرضا بیگلری 93/1/11 95/1/11
66 مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات جذب دانشگاه و نماینده ریاست دانشگاه در کارگروه مذکور دکتر علیرضا بیگلری 93/6/19 ادامه دارد
67 عضو شورای هم اندیشی اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حجت الاسلام محرمعلی شیر محمدی 93/7/1 94/7/1
68 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دکتر علیرضا بیگلری 93/9/25 ادامه دارد
69 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه دکتر مهدی اسکندری معاون آموزشی 93/10/17 95/10/17
70 عضو شورای دانشگاه دکتر مهدی اسکندری معاون آموزشی 93/10/24 95/10/24
71 عضو کمیته راهبردی سلامت سالمندان دانشگاه دکتر علیرضا بیگلری 93/11/11
72 عضو شورای دانشگاه دکتر علیرضا بیگلری 93/12/20 95/12/20
73 عضو کمیته کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه دکتر علیرضا بیگلری 94/2/16
74 عضو کمیته مشورتی طرح تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه دکتر علیرضا بیگلری 94/9/12
75 عضو علی البدل هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه دکتر سید حسن هاشمی - وزیر 94/10/15 96/10/15
76 مسئول برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص تفاهم نامه با دانشگاه آزاد دکتر مهدی اسکندری معاون آموزشی 94/12/12
77 عضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه دکتر علیرضا بیگلری 95/1/11 97/1/11
78 عضو شورای پژوهشی گروه پرستاری مراقبت های ویژه دانشکده دکتر امینی معاون پژوهشی دانشکده 95/1/30 96/1/30
79 عضو شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دکتر امینی معاون پژوهشی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده 95/1/1 96/1/1
80 نماینده معاون آموزشی دانشگاهجهت هماهنگی آموزش دوره کمک پرستاری با جهاد دانشگاهی استان دکتر مهدی اسکندری معاون آموزشی 95/2/25
81 رئیس شورای هماهنگی پرستاری استان دکتر علیرضا بیگلری 95/6/18
82 عضو شورای EDO دانشکده پرستاری و مامایی دکتر مهدی اسکندری معاون آموزشی 95/8/23
83 رئیس کمیته منتخب ارتقاء اعضای هیات علمی دانشکده دکتر مهدی اسکندری معاون آموزشی 95/11/19 97/11/19
84 عضو شورای آموزشی دانشگاه دکتر مهدی اسکندری معاون آموزشی 95/11/1 97/11/1
85 عضو کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر دکتر علیرضا بیگلری 95/12/28
86 عضو هیات مدیره نظام پرستاری استان 81/6/29 85/6/29
87 عضو هیات مدیره نظام پرستاری استان 85/8/5 90/8/5
88 رئیس صندوق قرض الحسنه پرستاری امام جواد (ع) شعبه زنجان طاهره قربانی رئیس هیات مدیره 79/4/22
89 سرپرست صندوق قرض الحسنه پرستاری امام جواد (ع) شعبه زنجان عباس هوشمند - مدیر عامل 85/9/26
90 رئیس کارگروه تضمین کیفیت و اعتبار بخشی بین المللی دانشکده دکتر مهدی اسکندری 95/5/25
91 رئیس کمیته ارزسیابی دانشکده دکتر مهدی اسکندری 96/7/1 98/7/1
92 عضو کارگروه گسترش محیطی آموزش مداوم پزشکی دانشگاه دکتر پرویز قزلباش رئیس دانشگاه 96/12/2
93 عضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه دکتر پرویز قزلباش رئیس دانشگاه 97/1/22 99/1/22
:: ::