اعضا - مهدی موسائی فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی موسائی فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 بررسي ارتباط بين كفايت دياليز و شاخص هاي تغذيه اي (بيوشيميائي و آنتروپومتريك)در بيماران تحت همودياليز دائم مراكز دياليز سطح استان زنجان سال 94-93" خلیل یوسفی- دکتر محمد رضا دین محمدی- مهدی موسائی فرد مجله مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامای مقاله کامل
:: ::