اعضا - مهدی موسائی فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی موسائی فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت در شورای نویسندگان
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 7/10/87 مقاله :بررسی تاثیر حرکات نرمشی حین دیالیز
2 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1/11/87 مقاله :بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با
3 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 7/10/87 مقاله :فرآیندهای استدلالی و معیارهای تصمیم
4 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 9/3/86 مقله :بررسی عوامل محیطی و اجتماعی مرتبط با
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
6 نشریه مراقبت اورژانس ( iranian journal of emergency care( IJEC 95/4/1
:: ::