اعضا - مهدی موسائی فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی موسائی فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه 1386
2 عضو کمیته ارتقاء آموزش و پژوهش دانشگاه 1386
3 عضو کمیته مرکزی استادان مشاور دانشگاه 1390
4 عضو شورای فرهنگی دانشگاه 1373 1393
5 عضو شورای دانشگاه 1388
6 عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه 1386
7 عضو شورای بازآموزی و نو آموزی استان 1376
8 کمیته ارزشیابی اساتید دانشگاه 1376
9 مسئول کار گروه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب دانشگاه 1390 1393
10 عضو کار گروه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 1388 1393
11 عضو شورای نظارت و ارزشیابی دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 1377
12 مدیر گروه پرستاری رئیس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1379 1380
13 عضو هیات تحریریه مجله دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 1378
14 مسئول دفتر پرستاری دانشگاه معاونت درمان دانشگاه 1387
15 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 1388 1390
16 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه ع پ زنجان 1384 1388
17 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان رئیس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1373 1378
18 عضو کمیته بازنگری برنامه استراتژیک و استمرار برنامه جامعراهبردی دانشگاه 1385
19 رئیس شورای هماهنگی پرستاری استان 1395
20 عضو شورای آموزش دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 1395 1397
21 عضو کار گروه گسترش محیطی آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 1396
:: ::