اعضا - مهدی موسائی فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی موسائی فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان رئیس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1373 1378
2 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه ع پ زنجان 1384 1388
3 مسئول دفتر پرستاری دانشگاه معاونت درمان دانشگاه 1387
4 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 1388 1390
5 عضو هیات تحریریه مجله دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 1378
6 مدیر گروه پرستاری رئیس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1379 1380
7 عضو شورای نظارت و ارزشیابی دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 1377
8 عضو کار گروه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 1388 1393
9 مسئول کار گروه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب دانشگاه 1390 1393
10 کمیته ارزشیابی اساتید دانشگاه 1376
11 عضو شورای بازآموزی و نو آموزی استان 1376
12 عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه 1386
13 عضو شورای دانشگاه 1388
14 عضو شورای فرهنگی دانشگاه 1373 1393
15 عضو کمیته مرکزی استادان مشاور دانشگاه 1390
16 عضو کمیته ارتقاء آموزش و پژوهش دانشگاه 1386
17 عضو کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه 1386
18 عضو کمیته بازنگری برنامه استراتژیک و استمرار برنامه جامعراهبردی دانشگاه 1385
19 رئیس شورای هماهنگی پرستاری استان 1395
20 عضو شورای آموزش دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 1395 1397
21 عضو کار گروه گسترش محیطی آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه ع پ زنجان 1396
:: ::