اعضا - رمضان فلاح


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رمضان فلاح | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر آمار دانشکاه دانشگاه علوم پزشکی زنان 1380 1385
2 مدیر روه دانشگاه علوم پزشکی زنان 1395
:: ::