اعضا - رمضان فلاح


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رمضان فلاح | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 کاربرد نرم افزار آماری spss ,stata, R,SASدر تجزیه و تحلیل پروژه ها و مطالعات علمی
:: ::