اعضا - رمضان فلاح


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رمضان فلاح | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی میزان رضایت مندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زنجان ار عملکرد مسولین دانشگاه رمضان فلاح،منصور مهاجری دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1384
2 بررسی افسردگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زنجان رمضان فلاح،منصور مهاجری دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1388
:: ::