اعضا - رمضان فلاح


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رمضان فلاح | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 آمار حیاتی رشته علوم آزمايشگاهي از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
2 آمار حیاتی رشته بهداشت حرفه ای از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
3 آمار حیاتی رشته پرستاری از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
4 آمار حیاتی رشته اتاق عمل از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
5 آمار حیاتی رشته پرستاری ابهر از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
6 آمار حیاتی رشته مامایی از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
7 آمار حیاتی رشته بهداشت خانواده از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
8 آمار حیاتی رشته رادیولوژی از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
9 آمار حیاتی رشته مبارزه با بیماریها از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
10 آمار حیاتی رشته بهداشت محیط از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
11 آمار حیاتی رشته بهداشت عمومی از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
12 آمار حیاتی رشته بهداشت محیط ارشد از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
13 آمار حیاتی رشته حرفه ای ارشد از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
14 آمار حیاتی رشته HSE از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
15 آمار حیاتی رشته آموزش بهداشت از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
16 آمار حیاتی رشته جراحی داخلی ارشد از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
17 آمار حیاتی رشته طب اورژانس از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
18 آمار حیاتی رشته پزشکی از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
19 آمار حیاتی رشته داروسازی از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
20 آمار استنباط رشته آمار زیستی از سال 1376 تا به حال در دانشکده های مربوطه
:: ::