اعضا - رمضان فلاح


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رمضان فلاح | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آموزشی spss دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 کارگاه روشهای مقدماتی آمار دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3 روش های نمونه گیری مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
4 روش های نمونه گیری پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
5 روش های آمار پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
6 کاربرد نرم افزار spss در آمار پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::