اعضا - علی رستمی شکروی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رستمی شکروی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله‌ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385
2 فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی 1387
:: ::