اعضا - علی رستمی شکروی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رستمی شکروی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فارماكولوژي رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 84 تا كنون
2 فارماكولوژي رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 91 تا كنون
3 فارماكولوژي 1 و 2 رشته داروسازي دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 87 تا كنون
4 فارماكولو‍ژي اختصاصی داروهاي ضدانگل - Ph.D انگل شناسي دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 90 تا كنون
5 نوروسايكوفارماكولو‍ژي - Ph.D مطالعات اعتياد دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 92 تا كنون
6 فارماكولوژي - كارشناسي ارشد فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 88 تا كنون
7 روش هاي آزمايشگاهي - كارشناسي ارشد فيزيولوژي و علوم تشريح دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 88 تا كنون
8 اصول كار با حيوانات آزمايشگاهي - كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيولوژي، آناتومي، انگل شناسي، بيوتكنولوژي دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 85 تا كنون
9 فارماكولوژي اختصاصي - کارشناسی ارشد پرستاري ‏ICU دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 89 تا كنون
10 فارماكولوژي عمومي و اختصاصي مامائي دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 86 تا كنون
11 فارماكولوژي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 84 تا كنون
12 فارماكولوژي عمومي و اختصاصي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 84 تا كنون
13 فارماكولوژي رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 84 تا كنون
14 فارماكولوژي رشته فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 84 تا كنون
15 فارماكولوژي رشته بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 84 تا كنون
16 فارماكولوژي رشته مبارزه با بيماريها دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 84 تا كنون
17 فارماكولوژي رشته كتابداري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- 81 تا 83
:: ::