اعضا - وحیده رشتچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وحیده رشتچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 طرح دوره پزشکی عمومی بیمارستان ولیعصر 1383 1385
2 طرح دوره تخصص بیمارستان بوعلی خرمدره 1390 1391
3 هیلت علمی ضریب کا بیمارستان موسوی 1391 1392
4 هیات علمی پیمانی دانشکده پرستاری مامایی 1392 1398
:: ::