اعضا - وحیده رشتچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وحیده رشتچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فیزیوپاتولوژی دانشکده پرستاری-1391
2 روش بیهوشی 1 دانشکده پرستاری-1391
3 روش بیهوشی 2 دانشکده پرستاری-1391
4 مبحث درد دانشکده پرستاری-1391
5 داخلی جراحی1 دانشکده پرستاری-1397
6 داخلی جراحی 2 دانشکده پرستاری-1398
7 کارآموزی از ترم 3 تا ترم 8 بیمارستان موسوی- 1391
:: ::