اعضا - منصوره سپهری نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم منصوره سپهری نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 کسب رتبه تک رقمی در مقظع کارشناسی ارشد 1387
2 ارائه فرآیند برتر در جشنواره شهید مطهری ( حکمت مطهر) 1392
3 ارائه فرآیند برتر در جشنواره شهید مطهری ( حکمت مطهر) 1395
:: ::