اعضا - منصوره سپهری نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم منصوره سپهری نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
منصوره سپهری نیا BSN ، MSN عضو هیات علمی مربی پرستاری کودکان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران تلفن: 0982433156713 Mansoureha7@gmail.com m.sepehrinea@zums.ac.ir علایق: ارتباطات، ادراک، کودکان سرطانی تحصیلات: کارشناسی ارشد، پرستاری کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، 1387-1390 پایان نامه: بررسی مقایسه ای درک پرستاران از ارتباط پرستاران و مادران و مادران کودکان بستری در بیمارستانهای آموزشی کودکان در تهران کارشناسی، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، 1381-1385 تخصص تدریس: از سال 1390 تا کنون: تدریس پرستاری کودکان (دانشجویان کارشناسی پرستاری)
:: ::