اعضا - منصوره سپهری نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم منصوره سپهری نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 تدابیر پرستاری در صرع مقاوم به درمان کودکان منصوره سپهری نیا 1391 پوسترى
2 The role of nurse practitioner-pediatric neurology in tteatment decisions for the child with neurological impairment منصوره سپهری نیا 1391 پوسترى
3 اهمیت رضایت مادران نوزادان بستری از ارتباط با پرستاران در بخش های مراقبتهای وبژه نوزادان منصوره سپهری نیا 1391 پوسترى
4 تضمین کیفیت در بخش مراقبت های ویژه نوزادان منصوره سپهری نیا 1390 پوسترى
5 بررسی آگاهی پرستاران شاغل در واحد مراقبتهای وبژه نوزادان شهر مشهد از مراقبت مبتنی بر شواهد در سال 1389 منصوره سپهری نیا 1390 پوسترى
:: ::