اعضا - منصوره سپهری نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم منصوره سپهری نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 بررسی عملکرد پرستاران در رگ گیری از نوزادان در بیمارستان های شهر تبریز در سال 1392 1392
2 بررسی ارتباط کم وزنی نوزادان هنگام تولد با عوامل موثر برآن در استان زنجان با استفاده از رگرسیون چندکی 1394
3 میزان و اهمیت حمایت های پرستاری از دیدگاه مادران نوزادان نارس بستری دربخش مراقبتهای ویژه نوزادان 1395
:: ::