اعضا - منصوره سپهری نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم منصوره سپهری نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 مقایسه هیجانات مرتبط با غذا بین نوجوانان داراي وزن طبیعی با نوجوانان داراي اضافه وزن شهر مشهد 1991 : فوریت مراقبت و آموزش فاطمه براتی 1 ، منصوره سپهري نیا 1 ، ندا ثنایی ، ملیحه صادق نژاد مراقبت اورژانس 96 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 بررسی ارتباط تاخیر در ارایه مراقبت به بیمار و تعهد حرفه ای پرستاران محبوبه شالی-دکتر سودابه جولایی-منصوره سپهری نیا-دکتر عباس هوشمند-ئکتر حمید حقانی مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 بررسي ارتباط وقوع خطاهاي دارويي و تعهد حرفه اي پرستاران محبوبه شالی-دکتر سودابه جولایی-دکتر عباس هوشمند-منصوره سپهری نیا--دکتر حمید حقانی مجله آموزش و اخلاق دانشکده پرستاری و مامایی جهرم 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 مقایسه ادراک پرستاران و مادران از «برقراری ارتباط پرستاران با مادران » کودکان بستری منصوره سپهری نیا، مریم رسولی ، فاطمه علایی کرهرودی، دکتر فرید زایری، دکتر منصوره زاغری تفرشی فصلنامه مدیریت پرستاری 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر میزان همکاری خانواده در تبعیت رژیم درمانی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر ندا ثنایی-مهین روحانی-منصوره سپهری نیا مجله دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 هوش معنوي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي زنجان و ارتباط آن با برخي متغيرهاي جمعيت شناختي پروین محبی-لیلا رستگاری-الهام جعفری-منصوره سپهری نیا مجله دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1391 مقاله کامل
7 بررسي آگاهي پرستاران از حقوق بيمار و ميزان رعايت آن توسط آنها در بيمارستان هاي شهر مشهد امیر واحدیان عظیمی-سمیه قاسم کاشانی-آذر آوازه-منصوره سپهری نیا-مهین روحانی مجله دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::