اعضا - منصوره سپهری نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم منصوره سپهری نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 مقایسه هیجانات مرتبط با غذا بین نوجوانان دارای وزن طبیعی با نوجوانان دارای اضافه وزن شهر مشهد: خط اول اورژانس کودکان فاطمه براتي ، منصوره سپهری نیا .، ندا ثنایی ، ملیحه صادق نژاد چکیده مقاله
2 بررسی مشكلات رواني – اجتماعي و وضعیت فرزند پروری معتادین تحت درمان در مرکز متادون درمانی زندان شهر زنجان محمدرضا حمزه پور -مهناز افشین جو -مژگان السادات اقوامی- اذر اوازه- منصوره سپهری نیا چکیده مقاله
:: ::