اعضا - منصوره سپهری نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم منصوره سپهری نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مربی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی تهران 1389 1390
2 مربی دانشگاه آزاد قم 1387 1389
3 مربی (عضو هیئت علمی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1390
:: ::