اعضا - منصوره سپهری نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم منصوره سپهری نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فوریت های پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1390-1394
2 نوزادان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1390-1394
3 آشنایی با بیماری های داخلی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1390-1394
4 ایمنی و آلرژی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1390-1394
5 مراقبت از بیمار دانشکده پیراپزشکی زنجان 1390-1394
6 کاراموزی کودکان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1390-1394
7 کارآموزی فن پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1390-1394
8 کارآموزی چشم و ENT دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1390-1394
9 کارآموزی اورژانس تروما دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1390-1394
10 کارآموزی NICU دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1390-1394
:: ::