اعضا - منصوره سپهری نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم منصوره سپهری نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 احیای نوزاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1392
2 ایمنی و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1392
3 ارائه آموزش گزارش نویسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان بیمارستان ولیعصر زنجان 1391
:: ::