اعضا - ابوالفضل قریشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ابوالفضل قریشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو شورای پژوهشی دانشكده پزشکی
2 عضو شورای پژوهشی دانشكده پزشکی
3 عضو شورای آموزشي دانشكده پزشکی
4 عضو ستاد هماهنگي برنامه هاي اعتياد دانشگاه
5 عضو كميته منطقه اي نظارت بر واحد هاي درماني وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست
6 عضو كميته علوم باليني مركز تحقيقات بيماريهاي متابوليك
7 روانپزشك مشاور كميته درمان،بازپروري و حرفه آموزي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان زنجان
8 عضو ستاد هدايت ،اطلاع رساني و رسيدگي به امور درمان بيمارستانها
9 عضو كميسيون تخصصي روانپزشكي اداره كل پزشكي قانوني استان زنجان
10 عضو كميسيون بدوي تامين اجتمائي استان زنجان
11 عضو كميسيون تخصصي روانپزشكي نظام پزشكي استان زنجان
:: ::