اعضا - ابوالفضل قریشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ابوالفضل قریشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو مرکز تحقيقات عوامل اجتمائی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 عضو كميته سئوالات دستياري روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3 عضو نيمه وقت مركز تحقيقات بيماريهاي متابوليك دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386
4 دبير علمي كنگره دانشگاه علوم پزشکی زنجان
5 عضو كميته علمي همايش سراسري بهداشت روان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان
6 عضو كميسيون بدوي تامين اجتمائي استان زنجان دانشگاه کل تامین اجتمایی زنجان 1387
7 عضو كميسيون تخصصي روانپزشكي نظام پزشكي استان زنجان ظام پزشكي استان زنجان 1386
8 عضو كميسيون تجديد نظر تامين اجتمائي استان زنجان دانشگاه کل تامین اجتمایی زنجان 1384 1387
9 پزشك كميسيون نقل و انتقالات آموزش و پرورش استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1390
10 عضو كميسيون تخصصي روانپزشكي اداره كل پزشكي قانوني استان زنجان اداره کل پزشکی قانونی زنجان 1387
11 عضو هيئت مديره كلينيك ويژه شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 1390
12 عضو EDOمركز شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385
13 عضو ستاد هدايت ،اطلاع رساني و رسيدگي به امور درمان بيمارستانها دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 1386
14 روانپزشك مشاور كميته درمان،بازپروري و حرفه آموزي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385
15 عضو كميته علوم باليني مركز تحقيقات بيماريهاي متابوليك دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386
16 عضو كميته منطقه اي نظارت بر واحد هاي درماني وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 1390
17 عضو ستاد هماهنگي برنامه هاي اعتياد دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 1390
18 داوری مقالات و ویراستاری علمی مقالات مجله علمی پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1384
19 عضو شورای آموزشي دانشكده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 1395
20 عضو شورای پژوهشی دانشكده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 1394
21 معاونت آموزشی و پژوهشی مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 1392
:: ::