اعضا - ابوالفضل قریشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ابوالفضل قریشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاونت آموزشی و پژوهشی مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 1392
2 عضو شورای پژوهشی دانشكده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 1394
3 عضو شورای آموزشي دانشكده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 1395
4 داوری مقالات و ویراستاری علمی مقالات مجله علمی پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1384
5 عضو ستاد هماهنگي برنامه هاي اعتياد دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 1390
6 عضو كميته منطقه اي نظارت بر واحد هاي درماني وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 1390
7 عضو كميته علوم باليني مركز تحقيقات بيماريهاي متابوليك دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386
8 روانپزشك مشاور كميته درمان،بازپروري و حرفه آموزي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385
9 عضو ستاد هدايت ،اطلاع رساني و رسيدگي به امور درمان بيمارستانها دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 1386
10 عضو EDOمركز شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385
11 عضو هيئت مديره كلينيك ويژه شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 1390
12 پزشك كميسيون نقل و انتقالات آموزش و پرورش استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1390
13 عضو كميسيون تخصصي روانپزشكي اداره كل پزشكي قانوني استان زنجان اداره کل پزشکی قانونی زنجان 1387
14 عضو كميسيون تجديد نظر تامين اجتمائي استان زنجان دانشگاه کل تامین اجتمایی زنجان 1384 1387
15 عضو كميسيون تخصصي روانپزشكي نظام پزشكي استان زنجان ظام پزشكي استان زنجان 1386
16 عضو كميسيون بدوي تامين اجتمائي استان زنجان دانشگاه کل تامین اجتمایی زنجان 1387
17 دبير علمي كنگره دانشگاه علوم پزشکی زنجان
18 عضو كميته علمي همايش سراسري بهداشت روان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان
19 عضو نيمه وقت مركز تحقيقات بيماريهاي متابوليك دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386
20 عضو مرکز تحقيقات عوامل اجتمائی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
21 عضو كميته سئوالات دستياري روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::