اعضا - ابوالفضل قریشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ابوالفضل قریشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 دروس تئوری روانپزشکی برای دانشجویان پزشکی هر ترم تحصیلی - دانشکده پزشکی
2 دروس تئوری روانپزشکی برای دانشجویان دندانپزشکی هر سال تحصیلی- دانشکده دندانپزشکی
3 دروس تئوری روانپزشکی برای دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری مامایی
4 کورس سکسولوژی دوره کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشکده پرستاری مامایی
:: ::