اعضا - عاطفه واعظی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عاطفه واعظی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 CARDIAC patient belifs about their illness and treatment دهقان نیری – شالی- واعظی-نوابی- غفاری 2019 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Communication and collaboration nurse and physician from the perspective of hospital nurse in Neyshabur city 2013 Scholars Journal of Applied Medical Sciences 2015;3(9):3353-3341 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 بررسی تنش اخلاقی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 بررسی مشارکت پرستاران و پزشکان در تصمیم گیری های بالینی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های شهر تهران در سال 1390 مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 Assessing the quality of receiving patient informed consent in the surgical ward of hospitals affiliated to zanjan university of medical sience واعظی0 سپهری نیا- شالی مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 استفاده از روش یادگیری مبتنی بر حل مساله در آموزش علوم پزشکی ایران یک مرور نظامند ایمانی پور- هراتی خلیل آباد- واعظی- سپهری نیا- شالی مقاله کامل
7 تبیین تجربیات پرستاران از بی نزاکتی در مراقبت از بیمار علیرضا نیکبختنصرآبادی 1، آرپی مانوکیان 2، محبوبه شالی 3،*، مرضیه سبحانی 4، منصوره سپهرینیا 5، عاطفه واعظی مقاله کامل
8 ارتباط وقوع سقوط بیماران و شرایط محیط کار پرستاران سودابه جولائی 1، *محبوبه شالی 2، تورج هراتی خلیل آباد 3، حمید حقانی 4، عاطفه واعظی 5، منصوره سپهری نیا مقاله کامل
:: ::