اعضا - عاطفه واعظی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عاطفه واعظی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 استفاده از روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله در آموزش علوم پزشکی در ایران: یک مرور نظاممند چکیده مقاله
2 ارتباط وقوع سقوط بیماران و شرایط محیط کار پرستاران چکیده مقاله
3 Assessing the Quality of Receiving Patients’ Informed Consent in the Surgical Wards of Hospitals Affiliated to Zanjan University of Medical Sciences چکیده مقاله
4 تبیین تجربیات پرستاران از بی نزاکتی در مراقبت از بیمار چکیده مقاله
5 اخلاق در پژوهش بر روی زندانیان: یک مرور نظام مند چکیده مقاله
6 بررسی تنش اخلاقی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه پرستاران شاغل در بخشهاي انکولوژي چکیده مقاله
7 بزرسي مشارکت پزستاران و پزشکان در تصميم گيری های باليني از دیدگاه پزستاران در بيمارستانهای شهز تهزان در سال مقاله کامل
8 Relationship between Nurses’ Moral Distress and Psychological Empowerment in Hospitals Affiliated to Shahroud University of Medical Sciences in 2018 چکیده مقاله
:: ::