اعضا - عاطفه واعظی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عاطفه واعظی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس پرستاری بیمارستان خاتم الانبیای تهران 1389 1390
2 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی 1391
:: ::