اعضا - علی ایمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی ایمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

علی ایمانی عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشم.  کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه بوده و در حال حاضر بعنوان هیئت علمی مشغول به تدریس می باشم. اینجانب متاهل بوده و در زنجان زندگی می کنم.

:: ::