اعضا - علی ایمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی ایمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی هوشبری گلستان گرگان ایران 1382 17
2 کارشناسی پرستاری سمنان سمنان ایران 1384 17
3 کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه پرستاری سمنان سمنان ایران 1391 17.5
:: ::